Δείτε την προκήρυξη και τα σχετικά αρχεία στα παρακάτω links:

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Προκήρυξη σύμβασης

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού άνω του ορίου διαγωνισμού

Ηλεκτρονικός άνω του ορίου διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία

Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης