Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρων των νοσοκομείων για την Τοποθέτηση δύο (2) αυτόματων πωλητών αναψυκτικών, εμφιαλωμένου ύδατος, καφέ σε Συσκευασία-τροφίμων, στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο»

    Μπορείτε να διαβάσετε όλη τη διακήρυξη εδώ.        

Διαγωνισμός προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Δείτε την προκήρυξη και τα σχετικά αρχεία στα παρακάτω links: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Προκήρυξη σύμβασης Περίληψη διακήρυξης ανοικτού άνω του ορίου διαγωνισμού Ηλεκτρονικός άνω του ορίου διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ 11293/ 21 -12-2016 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Π.Ι. ΕΛΟΥΝΤΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» έχοντας υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79 « Περί τρόπου ενέργειας των υπό των Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, εργασιών, μισθώσεων, εκμισθώσεων κ.λ.π» όπως ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά «Έγκριση Προγράμματος […]